Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

A jelen adatkezelési tájékoztató keretében, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Adatvédelmi Rendelet) alapján tájékoztatjuk Önt, mint érintettet arról, hogy az Ön személyes adatait hogyan és milyen célokkal kezeljük.

A személyes adatok kezelője: PM-PATMOSZ Bt.

A társaság székhelye: 4337 Jármi Széchenyi u. 81.

Cégjegyzékszáma: 15-06-095493

Adószáma: 26553632-2-15

E-mail címe: kucsonne.nagy.palma@generalimail.hu

Honlap:biztositas-patmosz.hu

(a továbbiakban: „adatkezelő” vagy “társaságunk”).

I. Általános fogalmak

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

ügyfél: az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló természetes személy vagy az adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás munkavállalója vagy közreműködő partnere; – adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltozta- tását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a to- vábbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok vélet- len vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltozta- tását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Grt.: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;

II. A társaságunk adatkezeléseinek felsorolása és célja

– Üzletszerzési célú adatkezelések és adat továbbítások –

1. Társaságunk üzletszerzési célú tevékenységének minősül minden olyan tájékoztató tevékenységeknek az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével, továbbá álláslehetőségek ismertetésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. szerinti gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek részére. Ilyen célú adatkezeléseket társaságunk különösen az alábbi tevékenységei keretében végez:

– egyes online felületeken megjelenített tesztek, kalkulátorok, információs tartalmak létrehozása

– biztosítási, pénzügyi termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos előzetes igényfelmérések

– álláslehetőségekkel kapcsolatos tájékoztatások, tesztek, felmérések

– egyes nyereményjátékok esetén a nyereményjátékban résztvevők körében

– elektronikus formátumú és nyomtatott hírlevelek küldése keretében

2. A társaságunk által a közvetlen üzletszerzési céllal kezelt adatok köre különösen:

– név, telefonszám, e-mail cím, irányítószám, születési dátum, Messenger elérhetőség

3. Az adatok kezelésének a célja az, hogy társaságunk – akár közvetlenül, akár a vele szerződéses kapcsolatban álló partnerei útján – az érintett számára érdekes témában üzletszerzési célú megkereséseket kezdeményezhessen telefonon, elektronikus levelezés, vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján. Ha a kapcsolatfelvétel a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló partner útján történik, akkor az érintettet előzetesen tájékoztatjuk az adatok továbbításának a tényéről, céljáról és a partner személyéről, aki/amely az adattovábbítás címzettje.

4. Az adatok forrása: maga az érintett.

5. A kezelt adatok, információk körét az adatok felvételére szolgáló, online felületek tartalmazzák.

6. Az üzletszerzési célú adatkezelésekhez adott hozzájárulások visszavonásának a lehetőségéről az alábbiakban adunk tájékoztatást.

– Szerződéses kapcsolatokon alapuló adatkezelések –

Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerei munkavállalói és egyéb közreműködők adatait is kezeli ezen szerződések teljesítése céljából. Az érintett munkavállalók és közreműködők személyes adatait társaságunk részben szerződött partnerétől kapja meg, részben magától a felhasználótól, online regisztráció során gyűjti be és tárolja adatbázisában: név, email cím, arcképes fotó, titkosított jelszó, telefonszám, irányítószám, Skype-cím, honlap, Facebook azonosító, a partner vállalkozáson belüli egyedi azonosító, IP cím.

– Egyéb adatkezelések –

Az érintett előzetes hozzájárulása esetén társaságunk egyéb céllal is kezelhet személyes adatokat. Ezen adatkezelésekről társaságunk az adatoknak a cél szerinti felvételekor ad az érintetteknek tájékoztatást.

7. A biztosítási szerződések nyilvántartásával, a szerződések végrehajtásával, és a biztosítási szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

   7.1. A biztosításközvetítő ezen tevékenysége keretében az alábbi célokból kezel személyes adatokat:

   7.1.1.) Elsődleges kockázat elbírálás, a biztosítási szerződés megkötése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása

   7.1.2.) a biztosító üzleti érdeke és a biztosítási veszélyközösség megóvása érdekében a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos visszaélések megelőzése és megakadályozása

   7.1.3.) pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása

   7.2. Kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükségesek, és a cél elérésére alkalmasak. A biztosításközvetítő különösen az alábbi adatokat kezeli attól függően, hogy az érintett milyen biztosítási szerződést köt a segítségével – természetes személyi azonosító adatok, lakcím, nem; – egyéb azonosító adatok (pl. adóazonosító jel, rendszám, telefonszám, e-mail cím); – pénzügyi adatok (pl. bankszámlaszám, jövedelemre, megtakarításra vonatkozó adatok);- – a biztosítási szerződésre vonatkozó adatok, ideértve a biztosítási szerződésre bejelentett igények/károk adatait is (pl. a biztosított vagyontárgyra, a kockázatviselés helyére vonatkozó adatok).

   7.3. Személyes adatainak a megadására a biztosítási szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükség. Meghatározott összegű és típusú biztosítások esetén az adatok szolgáltatását jogszabály írja elő számunkra, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának a megelőzése és megakadályozás érdekében. Az adatszolgáltatás elmaradása ezért – különösen ez utóbbi esetben- azzal a következménnyel jár Önre nézve, hogy nem kötünk Önnel szerződést. Ugyanilyen következménnyel járhat az is, ha a biztosítás megkötéséhez egészségügyi kockázatfelmérés, vagy az Ön személyi körülményeire, vagyoni helyzetére vonatkozó igényfelmérés szükséges, azonban Ön az ehhez szükséges adatainak a kezeléséhez nem járul hozzá.

    7.4. A honlapon keresztül online, elektronikus úton történő szerződéskötések közvetlenül nem lehetségesek, az ilyen igények a generali.hu által működtetett Tanácsadói honlapon keresztül köthető. Az így köthető biztosítások a Távért tv. és az Eker tv. hatálya alá esnek, ezért az adatkezelések további célja a fentiek mellett az ezen jogszabályok által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a biztosítási szerződés megkötésének a bizonyítása, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

III. Az adatkezelések jogalapjai

Az üzletszerzési célú tevékenység során társaságunk a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás megadása az adatok felvételekor történik.

Társaságunk a vele szerződéses kapcsolatban lévő partnerek munkavállalói és egyéb közreműködői adatait ezen szerződések alapján és/vagy az érintettek hozzájárulása alapján kezeli.

IV. Az egyes adatkezelések időtartamai

A szerződéses jogviszonyon alapuló adatkezelések esetében a személyes adatokat a jogviszony fennállásának idején, valamint azon időtartam alatt kezeli társaságunk, ameddig a jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthető.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatokat

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, addig kezeljük az adatokat, amíg az ennek alapjául szolgáló körülmények fennállnak.

A közvetlen üzletszerzési céllal felvett adatokat társaságunk az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig, de legfeljebb három évig kezeli.

A hozzájáruló nyilatkozat visszavonására, továbbá a reklámok közvetlen megkeresés módszerével történő küldésének a megtiltására az érintettnek bármikor, indokolás nélkül, az adatkezelő elérhetőségénél megadott email címen van lehetősége.

V. Az Önt megillető jogok a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban

Hozzáférés– Ön jogosult arra, hogy társaságunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a kezelése folyamatban van-e, és jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítés– Ön jogosult arra, hogy társaságunktól személyes adatainak a helyesbítését vagy kiegészítését kérje, ha azok pontatlanok vagy hiányosak. – Törlés – Ön kérheti személyes adatainak a törlését, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja;

c) Ön a tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, ideértve a jogos érdekre alapított profilalkotást is és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy abban az esetben, ha az Ön adatainak a kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és Ön tiltakozik adatainak ilyen célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is amennyiben az közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az társaságunkra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az Adatvédelmi Rendeletben hivatkozott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Korlátozás– Ön kérheti, hogy társaságunk korlátozza személyes adatainak a kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) társaságunknak már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy társaságunk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Adathordozhatóság – Ön kérheti, hogy társaságunk az Ön adatait egy másik adatkezelőnek továbbítsa, és/vagy arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat Ön tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

A hozzájárulás visszavonása – Ha az adatkezelés az Ön által adott hozzájáruláson alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni.

Tiltakozásjoga – Amennyiben az Ön személyes adatainak a kezelése jogos érdeken alapul, ideértve a jogos érdeken alapuló profilalkotást vagy a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelést is, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon ezen jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben.

Jogorvoslat joga – Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

ADATFELDOLGOZÓK

Horváth József, függő biztosításközvetítő, MNB regisztrációs száma: 110042937906) a továbbiakban: Biztosításközvetítő.
A Biztosításközvetítő jogosultsága: A megadott e-mail címet a biztosításközvetítő abból a célból kezeli, hogy a díjkalkuláció eredményét és a részletes tájékoztatást az érintettnek emailben megküldhesse. A díjkalkuláció során a megadott telefonszámon a biztosításközvetítő az érintettel telefonon felveheti a kapcsolatot abból a célból, hogy az érintett számára lehetőséget biztosítson a biztosítási igényeinek, szükségleteinek a pontosítására. A tájékoztatás elküldése után telefonon ismét felhívhatja az érintettet, hogy az esetleges kérdéseket megbeszéljék, az érintett döntéséről érdeklődjön (utókövetés). Továbbá az érintettet piaci újdonságokról, akciókról, érdekességekről hírlevélben tájékoztassa (az adatkezelés visszavonásáig). A Biztosításközvetítő a hírlevélküldéshez saját kezelésében lévő egyéb tulajdont is használhat (jobiztositasok.hu). Az érintett adatai ebben az esetben sem kerülnek harmadik félhez.

Tárhely szolgáltatás

PM-PATMOSZ Bt.

Székhely: 4337 Jármi Széchenyi u. 81.

Weboldal:biztositas-patmosz.hu

Google Email, Drive, Táblázatok, Dokumentumok

Google LLC

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Telefonszám: 650-253-0000

Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

Hirdetések és céges oldal

Facebook Inc

Székhely: 1601 Willow Rd MENLO PARK CA 94025-1452

Telefonszám: +1650.6187714

Weboldal: www.facebook.com

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Hatályos: 2020. február 1